ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések:

 1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a szolgaltatocentrum.eu domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére irányuló, a szolgaltatocentrum.eu domain név alatt működő honlap üzemeltetője, Forrai Péter egyéni vállalkozó (1072 Budapest, Akácfa utca 41..; Adószáma: 69102057-1-42, e-mail cím: info@ruhaklinika.eu, telefonszám: (1) 478 0000) mint a szolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: Vállalkozás) és a szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban Megrendelő) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a Megrendelő a szolgáltatások igénybe vételével és árú kiválasztásával kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind a Vállalkozás, mind pedig a Megrendelő köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszonykeretében.
 1.  A Vállalkozás bármikor, előzetes értesítés, vagy a Megrendelő hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a szolgaltatocentrum.eu domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: honlap) történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind a Vállalkozásra, mind pedig a Megrendelőre nézve kötelező erővel bír. A Megrendelő által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti

II.A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

 1. A Vállalkozás a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételét, árúk tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés megkötését (továbbiakban együttesen:szolgáltatás igénybevétele) űrlap alkalmazásával közölt ajánlattételhez kötheti. Ebben az esetben a Megrendelő a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Vállalkozás által a honlapon erre rendszeresített ajánlattételi űrlapot az ott meghatározottak szerint adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot az Vállalkozásnak elküldeni. Amennyiben a Megrendelő az űrlapot megfelelően kitöltötte és a szükséges adatokat a Vállalkozás rendelkezésére bocsátotta, a Vállalkozás a szolgáltatás igénybevételére irányuló ajánlat Vállalkozó által történő tudomásul vételéről a Megrendelő által megadott elektronikus postafiókra küldött elektronikus levélben értesíti a Megrendelőt.
 1. A Vállalkozás szolgáltatás igénybevételre irányuló ajánlat tudomásulvételéről szóló e-mail hatályosulásával szerződés jön létre a Megrendelő és Vállalkozás között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Megrendelőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.) A Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó, a Vállalakozó a szerződést elektronikus formában, a Megrendelő részére is elérhető formában tárolja.. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak

III.A szolgáltatás tárgya, megrendelés

 1. A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a honlapon aktuálisan található arcmaszkok, szűrőbetétek és kesztyűk, (a továbbiakban együttesen: „termék”).

A termék lényeges tulajdonságait a Megrendelő megtekintheti a termékek bemutató oldalain, illetve személyesen üzletünkben.

A termék megrendelését elektronikus úton, e-mailen, telefonon, illetve személyesen, lehetséges leadni. A Megrendelő – amennyiben fogyasztónak minősül – az általa tett ajánlati jognyilatkozatot visszavonhatja, amely ajánlati kötöttségét megszűnteti.

A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e – mail cím; mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén a Vállalkozás tájékoztathassa a Megrendelőt)

Számlázási adatok: Név, cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);

 1. A termék meg vásárlásról szóló ÁFÁ-s számlát Megrendelő elektronikusan vagy a termék mellé csomagolva kapja kézhez.

Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.

IV. A Vállalkozás által közzétett tartalom

 1. A Vállalkozás által a honlapon közzétett tartalom – az egyes termékek termék leírásán és műszaki paraméterein kívül – kizárólag tájékoztató jellegűek, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Vállalkozás semmilyen felelősséget nem vállal, a honlapon található információkat a Megrendelő – a jelen ÁSZF által meghatározott körben és korlátok között – kizárólag a saját felelősségére használhatja.
 • A Vállalkozás nem vállal felelősséget azon honlap tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek teszik lehetővé.

V. Pénzügyi teljesítés

 1. A termékek árai a honlapon az egyes termékeknél kerülnek feltüntetésre, amelyek ÁFÁ-val növelt bruttó árak.
 1. A Megrendelő a megrendeléskor köteles a honlapon, a felajánlott lehetőségek körében kiválasztani és meghatározni a fizetés, az átvétel, valamint a számla kiállításának egyes feltételeit.
 1. Lehetséges fizetési módok
  1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg az alábbi címen: 1072 Budapest, Akácfa utca 41.
  2. Bankkártyás fizetéssel a Paylike rendszerén keresztül

VI. Elállás

 1. Megrendelő indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, illetve, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani a szerződést.
 • A Megrendelő elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén, a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
 1. A Megrendelő – amennyiben fogyasztónak is minősül – elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja
 • A Megrendelő felmondási, illetve elállási jogát nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapon, illetve a info@ruhaklinika.eu e-mail címen is biztosítson lehetőséget a Megrendelő számára lehetőséget az elállási, illetve felmondási jog gyakorlására, s ebben az esetben kötelezettséget vállal arra, hogy tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelői nyilatkozat megérkezését
 • Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, – amennyiben a szolgáltatás áru tulajdonjogának átruházására vonatkozik – köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 • A Megrendelő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, ezen túlmenően a Megrendelő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 1. A Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a Megrendelőnek visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vállalkozás mindaddig visszatarthatja az ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 1. A Megrendelő elveszíti a felmondási, elállási jogát
 2. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozás a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
 3. zárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Megrendelő a csomagolást felbontotta
 4. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Vállalkozás a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a az elállás, felmondás jogát

VII. Kellékszavatosság, Termékszavatosság, Jótállás

 1. A Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben a Megrendelő kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Megrendelő választása szerint az alábbi szavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kéri a Megrendelő, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére saját maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági igényről másik igényre áttérhet, azonban az ebből eredő többlet költségeket Megrendelő viseli kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 • Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági jogait a Vállalkozással szemben vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben.

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül, két éven túl termékszavatossági igény érvényesítésének nincs helye.

A termékszavatossági igény érvényesítése esetében termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, s a termék hibáját a Megrendelő köteles bizonyítani.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Megrendelő. A Megrendelő a termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. A Vállalkozás jótállásra csak kifejezett szerződéses kötelezettség vállalása esetén – amely az egyes termékek leírás részén kerül feltűntetésre – vagy jogszabály előírása alapján köteles. A Vállalkozás a jótállási kötelezettsége alapján csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként a Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. A Vállalkozás a jótállással érintett termékek mellé köteles jótállási jegyet kiállítani és azt a Megrendelőnek a termékkel együtt, megfelelő tartalommal átadni. A Vállalkozás a jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. Azonban a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a Megrendelő részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét

A Vállalkozás jótállási felelősségét kizárja a megvásárolt termék nem rendeltetésszerű használata, a termék kezelési és használati útmutatójában leírtak be nem tartása, különösen a termék megrongálása, a nem a termékkel együtt szolgáltatott szoftver hibája vagy egyébként a termékre káros működése. A Vállalkozás nem vállal jótállási felelősséget az olyan meghibásodásért, amelynek oka a termék átadását követően keletkezett

VIII A Vállalkozás szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

 1. Valamennyi, a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatás keretében a honlapon közzétett tartalom, különösen a honlap domain neve, a Vállalkozás logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a honlap külső arculata és megjelenése, a Vállalkozás által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a honlapon a Vállalkozás által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, valamint védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás a Vállalkozás szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználása kizárólag a Vállalkozást illeti. Az előbbi tartalmak ezért a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán –az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően a Vállalkozás vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.
 1. A szolgaltatocentrum.eu domain név a Vállalkozás javára bejegyzett domain név, amelynek alkalmazása, felhasználása a Vállalkozás történő hivatkozás kivételével csak a Vállalkozás előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

IX. Adatkezelés

 1. A Vállalkozás a Megrendelőnek a szolgáltatás igénybevételének keretén belül megismert adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli és tárolja, az adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint és feltételek mellett adhatja át Hatóságoknak / harmadik személyeknek.

X. Egyéb rendelkezések

 1. Megrendelő a megrendelésével kapcsolatos an az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát: info@ruhaklinika.eu
 1. A Vállalkozóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület (Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.).

Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Felek közötti jogviszonyban a szolgáltatás nyújtásakor hatályos Ptk. és egyéb vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak